Erinevustestid

Seda vahendit on kasutatud 1430 korda.
Lähteandmed

Studenti t test eeldab muutujate normaaljaotust, märgitest eeldab sõltuvaid valimeid, see tähendab, et samal real sisestatud väärtused moodustavad vaatluspaari. Arvutuses kasutatud Meta.Numerics eeldab t testi puhul võrdset hajuvust mõlemas valimis.

Valik Koodid ja väärtused võimaldab paljusid valimeid paarikaupa võrrelda – eraldi testid arvutatakse iga tunnuse osas. Tunnuseid võib olla kuni 255. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma.
Kruskal-Wallise testi sisend peab olema kujul grupikood ja väärtused.

U test on tundlik korduvate väärtuste suhtes ja kasutatakse erinevaid algoritme, mis annavad erineva tulemuse (Bergmann et al 2000).

Vt ka õpikus ptk 1.4.3. Ülesanded 3674, 3674, 3678 ja 3679.

Sisend on:|| ||
Tulemused