Lineaarne regressioon

Seda vahendit on kasutatud 1194 korda.
Source data

Iga vaatlus peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read (veergude nimed) eemaldatakse. Funktsioontunnus peab olema esimeses veerus ja selle järel seletavad tunnused.

Arvutus toetub teegile Meta.Numerics. Vt ka õpikus ptk 1.5.3.

Ülesanded 3941, 3942, 3719, 3707 ja 3751.

|| ||
Tulemused
Arvuta funktsioontunnuse väärtus
Sisesta nullide asemele seletavate tunnuste väärtused. Kirjuta iga muutuja väärtus eraldi reale samas järjekorras, nagu need olid sisendis ja nagu on võrrandis.
Arvutatud väärtus =
Arvutus: