Mantel test

Seda vahendit on kasutatud 562 korda.
Lähteandmed

Lähteandmed olgu veergudes: [Vahemaa] [Erinevus]. Iga vaatlus peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read eemaldatakse. Esimeses veerus olevaid arve käsitletakse vahemaana, teises veerus olevaid arve erinevuse või sarnasusena. Kaugustsoone arvestatakse esimese veeru järgi. Permuteeritakse teises veerus olevaid arve. Mantel statistik arvutatakse lineaarse korrelatsioonikordajana vahemaa ja erinevuse (sarnasuse) vahel.

Vt ka õpikus ptk 5.1.4.3.

|| || ||
Tulemused