χ2 test ja proportsioonide võrdlus

Seda vahendit on kasutatud 2269 korda.
Lähteandmed
Sisend peab olema kas:
1) 2 x 2 sagedustabelina või
2) üksikjuhtudena kahes veerus, mis sisaldavad klasside koode,
3) kaheveerulise tabelina, milles on kuni 255 klassi sagedused,
4) üksikjuhtude tabelina, kus on kahe klassi koodid esimeses ja kuni 255 koodid teises veerus,
5) üksikjuhtude tabelina, kus kummaski veerus on kuni 255 koodid,
6) proportsioonidena vahemikus 0...1,
7) protsentidena vahemikus 0...100.

Arvutuses on kasutatud teeki Meta.Numerics.
Vt ka õpikus ptk χ² test. Ülesanded 3717, 3715, 3739 ja 3760.


|| || ||
Results