RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3947, punkte 3, teema: Klassimuutuja lokaalstatistikud

Ava ülesanne nr
Maastiku mitmekesisust saab mõõta erinevate maakatteüksuste arvu järgi kindla suurusega alal koha ümbruses.
  1. Kas maastiku mitmekesisus Corine 2006 maakatte järgi suvalise koha 1 km raadiusega ümbruses on keskmiselt suurem Eesti voorestikes või mõhnastikes? Esita maakatteüksuste keskmine arv suvalise koha 1 km raadiusega ümbruses mõlemas maakattetüübis.
  2. Kas see erinevus on statistiliselt oluline? Esita ka olulisustõenäosus ja kasutatud kohtade arv.
  3. Selgita erinevuse põhjuseid maa- ja sotsiaalteaduste vaatenurgast.
Andmefail: voored_m6hnad.zip

Selgitus ja lahendamisjuhised

Mõhnastikesse ja voorestikesse juhupunktide paigutamist selgitatakse teemas Punktmustri loomine oleva ülesande juures.
  • Erinevuse olulisustõenäosuse usaldusväärseks hindamiseks peaks juhupunkte olema vähemalt 1000.
  • Kui juhupunktid on genereeritud, siis tuleks need Excelisse kopeerida ja lisada seal unikaalsete väärtustega ID veerg. Kalkulaator paraku nõuab seda, ID järgi on tulemusi parem vaadata.
  • Lokaalstatistikute arvutamiseks erinevas raadiuses vali RASA kalkulaatoris Punktandmed → Lokaalstatistikud.
  • Sisse logimata kasutajad saavad kasutada vaid avalikke andmekihte, TÜ ÖMI töötajate ja selles õppeaines osalejate jaoks on andmekihtide valik märksa laiem.
  • Kui Corine alade arv iga punkti ümber on arvutatud, tuleks kalkulaatoris avada Erinevustestid, valida U test, kaks valimit ning sisestada ühte lahtrisse Corine alade arvud mõhnastike punktide ja teise voorestikupunktide ümber.
  • Arvutustulemustes antakse valimite keskmised ja erinevuse olulisustõenäosus p.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.