GAT2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3751, punkte 3, teema: Mudeli koostamine ja kasutamine

Ava ülesanne nr
  1. Koosta lineaarne regressioonimudel novembri keskmise sademete hulga prognoosimiseks geograafilise pikkuskraadi järgi (ida-läänesuunalise trendi mudel). Kirjuta vastuse esimeseks osaks mudeli võrrand.
  2. Kui suur on selle mudeli järgi oodatav novembri keskmine sademete hulk Tartus? Tegelik novembri keskmine sama tabeli järgi on 49 mm.
  3. Kui suure osa sademete varieeruvusest selles andmestikus see mudel ära kirjeldab?
Andmefail: SADEMED.xls

Selgitus ja lahendamisjuhised

Selles ülesandes küsitakse, kui suure osa prognoositava muutuja hajuvusest mudel kirjeldab. Tavapäraselt hinnatakse lineaarse mudeli poolt kirjeldatud osa determinatsioonikordaja järgi, mis on korrelatsioonikordaja ruut ehk mudeli abil ära seletatud hajuvuse ja prognoositava tunnuse koguhajuvuse suhe. R² on nii RASA kalkulaatori kui ka Statistica programmi tulemuste paneelis.

Tartu pikkuskraadi leiad lähteandmete tabelist. Pane tähele, et mudelis on tarvis kasutada geograafilist polaarkoordinaati, mitte ristkoordinaati.

Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.