GAT2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3719, punkte 2, teema: Mudeli koostamine ja kasutamine

Ava ülesanne nr
Koosta ja pane kirja lihtne lineaarne regressioonimudel õppeaine geograafiline andmetöötlus hinde prognoosimiseks kolme tunnuse järgi:
  • aasta (siin pideva muutujana),
  • osalus loengutes ja
  • osalus praktikumides.

Mis hinnet oli oodata, kui aasta oli 2009, loengutes ei käidud, aga osaleti ühe rühma kõigis ja teise rühma pooltes praktikumides (seega oli praktikumides osalus 150%)?
Lisa vastusele kasutatud tarkvara nimi ja ära unusta ka võrrandi ja võrrandi legendi lisamist.
Hinnete kodeering on siin järgmine: A - 6, B - 5, C - 4, D - 3, E - 2. F - 1, MI - 0.

Andmefail: GEO-AT_hinded-osalus.xls

Selgitus ja lahendamisjuhised

Programmis Statistica on lihtsa lineaarse mudeli koostamiseks moodul Multiple regression. Mudeli parameetrid saab tulemuste tabeli veerust B. Pärast võrrandi koostamist vali paneel Residuals/assumptions/prediction, siis Predict dependent variable ning sisesta ülesandes antud arvud. Kui vajutad OK, saad prognoositud väärtuse ja prognoosi usalduspiirid.

Mudeli saab koostada RASA kalkulaatori abil. Vali Mitteruumiline regressioon ja kopeeri andmed sisendlahtrisse, funktsioontunnus peab olema esimeses veerus. RASA kalkulaator esitab võrrandi tulemuste hulgas, tarvis on vaid lisada muutujate tähiste selgitus. Prognoositud väärtuse saab, kui asendada võrrandis olevad muutujad ülesandes antud arvudega. Seda saab teha Excelis, aga lihtsam on vast kasutada RASA kalkulaatorit. Seal tuleb seletavate tunnuste etteantud väärtused sisestada igaüks omaette real samas järjekorras, nagu need olid sisendandmetes. 

Kui mudelis on vaid üks argumenttunnus, siis saab mudeli ka Exceli xy graafiku trendjoonelt.

Enne vastuse saatmist kontrolli, kas tegid arvutused ikka ülesandes osutatud andmetest. Ära unusta regressioonimudelit vastusesse kirja panna. Mudeli vormistamise näidis on lisatud pildil.

Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.