RASA2017 || Teema lehele || English

Ülesanne 3453, punkte 3, teema: Eri tüüpi punktide paiknemine

Ava ülesanne nr
Koolide lähedal on liiklusõnnetused jalakäijaga sagedasemad. Kui kaugele maakoolist on jalakäijaga liiklusõnnetuste tihedus oluliselt (p < 0.01) suurem kui juhusliku paiknemise korral oodatav:
1) kui juhuslikud kohad genereerida teedele,
2) kui juhuslikud kohad genereerida Eesti maismaale,
3) kui need genereerida Eestit katvale ristkülikukujulisele alale?

Mis mõjutab selle viimase variandi puhul õnnetusjuhtude sagedust suurtel vahemaadel (>200 km) lähtepunktist (maakoolist)?
Manustatud arhiivis on üldhariduslike maakoolide koordinaadid, jalakäijaga liiklusõnnetuste toimumiskohad aastatel 2000-2010 ja riigiteed sisaldavate hektarite rasterkiht.
Tulemuste hindamise hõlbustamiseks lisa vastusele joonised või tulemuste tabel kaugustsoonide kaupa.
Andmefail: Maakoolid_ja_liiklus6nnetused.zip

Selgitus ja lahendamisjuhised

Rasa kalkulaatori naabrite tiheduse ehk O(r) statistiku arvutamise moodul võimaldab leida nii sama liiki kui ka teist liiki naaberobjektide tihedust ning genereerida juhuslikkuse korral oodatavaid kohti sobivuspinnale.
Praegusel juhul eeldame, et Maanteeameti statistika käsitleb riigiteedel juhtunud õnnetusi. Eesti maismaa mask on kalkulaatoris vaikimisi olemas, riigiteega hektarite raster on manustatud arhiivis.
Pane tähele, et sobivuskihi kasutamisel peavad analüüsitavat ala piirava ristküliku piirid ning sisestatud ridade ja veergude arv olema samad, mis on üles laaditavas sobivuskihis. Idris rastri parameetreid näed rdc failist. Ka rasterkihi formaat (byte või single) peab sobivuskihi üleslaadimisel olema õigesti valitud (vt lisatud joonist).
Proovi ülesannet lahendada erinevate vahemike arvuga ja vahemiku laiusega. Seos ei pruugi ilmneda, kui vahemik on liiga kitsas ja arvutamise maksimaalne ulatus liiga väike. Kalkulaatori vaikimisi seaded on sobitatud näidisandmetele, need ei pruugi sobida igale ülesandele.
Pane tähele, et olulisusnivoole 0,01 vastavate usalduspiiride hindamiskes peaks juhukorduste arv olema vähemalt 200.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.