GAT2017 lehele || English

Üksikmuutuja kirjeldamine

Ühe muutuja statistkute arvutamiseks piisab RASA kalkulaatorist või Excelist. RASA kalkulaatori avalehel on ka üksikmuutujat kirjeldavate statistikute arvutamist tutvustav video.

Õpieesmärk: tutvumine statistilise analüüsi veebikalkulaatoriga ning üksikvalimit jaüksikmuutajat kirjeldavate statistikute arvutamise kogemus.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3513 3 Lisatud failis on Eesti ilmavaatlusjaamades mõõdetud paljuaastased keskmised sademete hulgad kuude kaupa ja aasta kokkuvõttes.
  • Kas jaanuarikuu keskmine erineb 95% usalduspiiride järgi otsustades oluliselt jaanuarikuu mediaanist?
  • Kui suur on tõenäosus t-testi järgi, et Eesti jaanuarikuu keskmine sademete hulk on suurem kui sama kuu mediaan?
  • Kas Kolmogorov-Smirnovi testi järgi on nende andmete puhul õigustatud normaaljaotust eeldavate meetodite (näiteks t-testi) kasutamine?
Ava
3514 1 Lisatud failis on Eesti ilmavaatlusjaamades mõõdetud paljuaastased keskmised sademete hulgad kuude kaupa ja aasta kokkuvõttes. 
Arvuta nende andmete järgi keskmine aastane sademete hulk Eestis millimeetrites ja selle keskmise 99% usalduspiirid.
Ava
3554 2 Lisatud failis on Eesti ilmavaatlusjaamades mõõdetud paljuaastased keskmised sademete hulgad kuude kaupa ja aasta kokkuvõttes.
Millisel kuul ja mis jaamade vahel on sademete hulga haare vaatlusjaamade vahel kõige suurem ja millisel kuul kõige väiksem?
Ava