GAT2017 lehele || English

Geoportaalid

Maaameti kaardiserveril on uuem ja lihtsam mobiilisõbralik XGIS kasutajaliides ja ja vanem, aeglasem, kuid detailsem XGIS Flash versioon. Kui lihtsam vahend annab tulemuse, siis tuleks  seda eelistada.

Kaardiserveri rakenduse ülesannete lahendamisel võib abi olla maa-ameti kaardiserveri kasutamisjuhendist ja mullakaardi seletuskirjast.


Õpieesmärk: oskus koostada päringuid teabe saamiseks maa-ameti kaardiserverist.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3519 1 Millisel Eesti 1:10 000 põhikaardi lehel asub vaatluskoht geograafiliste koordinaatidega 57° 49 minutit 46,67 sekundit põhjalaiust ja 26° 6 minutit 37,65 sekundit idapikkust? Ava
3524 1 Milline mullaliik on valdav Põlvamaa Ihamaru küla põldudel? Ava
3537 2 Mitu kultuurimälestist on Kumma külas Raplamaal? Nimeta need. Ava
3575 2 Katastriüksuste nr: 30101:003:0924, 30101:003:0161 ja 30101:003:0030 kohta on algatatud menetlus. Esita kaart, kus oleksid need üksused koos aadressidega.
Lisa joonise number ja teaduspublikatsiooni stiilis allkiri.
Ava
3535 3 Mitmes kohas kaevandatakse Eestis järvelupja?
Nimeta maardla, selle pindala (ha) ja maardla asukohas domineerivate mullaliikide nimed.
Lisa vastusele kaart, mille abil saaks Tartust autoga maardlaid kaema minna.
Ava
3536 3 Hädaabi telefonile 112 saabus teade, et kaitsealuse Tammistu pargi lähedal Tartumaal riigimaanteede ristis on toimunud õnnetus ohtliku veosega.
  • Tee kindlaks, mitu elu- või ühiskondlikku hoonet jääb sündmuse kriisitsooni raadiusega 300 meetrit.
  • Hangi sündmuskoha koordinaadid kraadides, minutites ja sekundites ning maanteelõigu numbrid, et need päästjatele edastada.
  • Vastus esita MS Word vormingus failina, kus oleks kaardi peal näidatud sündmuse toimumise asukoht ja kriisitsoon.
  • Lisa joonise number ja teaduspublikatsiooni stiilis allkiri.
Ava
3574 3 Millisel maastikukaitsealal paikneb Naistejärv ja kui suur on selle kaitseala pindala hektarites?
Umbes mis kell peaks Orissaarest startima, et 15. mail päikesetõusu ajaks Naistejärve äärsesse rappa pildistama jõuda, kui sõiduvahendiks on jalgratas?
Ava
3509 3 Kaitseministeerium kavandab uue piirdetara ehitust Tsiatsungõlmaa harjutusala ümber.
Kui pika taraga tuleb materjali hulga kalkulatsioonis arvestada?
Lisa vastusele harjutusala ja selle paiknemise skeem.
Ava