RASA2017 lehele || English

Trendpinna moodustamine

Trendpind on seose üldistus, mida saab esitada tasa- või kõverpinnana tunnusruumis ja pinna valemina ja/või pinna esinduspunktidena. Tunnusruumis paiknev tasapind on määratud lineaarse mudeliga, mille moodustamiseks kasutatakse enamasti vähimruutude meetodit (minimeeritakse keskmist ruuthälvet õpetusandmete ja mudeli järgi moodustatud pinna vahel). Lihtsa lineaarse regressioonimudeli koostamiseks on vahend ka RASA kalkulaatoris. Kohtade koordinaadid on seletavateks tunnusteks trendpinna mudelis, sõltuv tunnus on trendpinnaga kirjeldatav muutuja.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3410 3 Koosta lisatud andmetest aasta keskmise sademete hulga tasapinnalise trendi mudel ristkoordinaatide järgi.
Pane see mudel kirja.

Kas sademeid on selle mudeli järgi rohkem ida pool või lääne pool, kas põhja pool või lõuna pool?

Kui suure osa aastase sademete hulga varieeruvusest vaatluskohtades see mudel kirjeldab?
Ava
3411 4 Koosta ja esita polünoomtrendi mudel, mis kirjeldaks Eestis lumikatte keskmise kestvuse seost asukoha polaarkoordinaatidega.
Kui kaua püsib lumi selle mudeli järgi Põlvas (kus lumikatte kestvuse andmed puuduvad)?
Kuivõrd on polünoommudel lihtsast lineaarsest mudelist täpsem?
Kas tasuks mudelisse lisada ka koordinaatide kuup- ja logaritmteisendused? Põhjenda.
Ava