RASA2018 lehele || English

Ruumilised mudelid

Ruumiliste seoste kirjeldamisest ja modelleerimisest on õpiku viies peatükk.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4002 1 Mis vahe on ristkorrelogrammil, korrelogrammil ja autokorrelogrammil? Ava
4005 1 Mis mõttes on näivkordus näiv? Ava
4010 2
  1. Kas positiivne ruumiline autokorrelatsioon suurendab esimest või teist liiki statistilise vea tõenäosust?
  2. Selgita, mis on selle põhjus.
Ava
4011 1 Miks on indikaator-ümbrus üldjuhul lähimast naabrusest mõnevõrra kaugemal, kuid mitte liiga kaugel? Ava
4012 1 Kui suur on kogu uuritaval alal konstantse väärtusega muutuja ruumiline autokorrelatsioon Morani I järgi? Ava
4013 1 Millega põhjendaksid kahega jagamist semidispersiooni arvutamisel ehk ruumilise varieeruvuse mõõtmist poolhajuvusena, mitte ruumilise hajuvusena? Ava
4015 1 Mis on peamine takistus mingi uuritava ala kõigi liikide leviku 1) liikide ükshaaval kaardistamisel, 2) liigikooslustena kaardistamisel? Ava
4049 2 Milliseid hälbeid (erinevus mille vahel) kasutatakse Morani I, Geary c ja Pearsoni lineaarse korrelatsioonikordaja arvutamisel? Ava