RASA2017 lehele || English

Ruumilised mudelid

Ruumiliste seoste kirjeldamisest ja modelleerimisest on õpiku viies peatükk.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3430 1 Mis on toimimiskõvera ehk ROC kõvera telgedel haruldase taimeliigi esinemise ja puudumise kaardistamistäpsuse hindamisel? Ava
3456 1 Kas metsakorralduses kasutatava kNN meetodi puhul kasutatakse geograafilises ruumis lähedasi või kaugseireandmete järgi sarnaseid näidisalasid? Ava
3473 1 Mis muutujad on autokorrelogrammi telgedel? Ava
3474 1 Mis vahe on ristkorrelogrammil, korrelogrammil ja autokorrelogrammil? Ava
3476 1 Too mõni looduses esineva negatiivse ruumilise autokorrelatsiooni näide. Märgi vastuses autokorreleerunud tunnus ja vahemaa, mille puhul negatiivne seos ilmneb. Ava
3477 1 Mis mõttes on näivkordus näiv? Ava
3478 2 Kas ruumilise autokorrelatsiooni kordaja üks väärtus on alati seotud ühe kindlalt piiritletud kaugusvahemikuga?
Selgita või too näiteid.
Ava
3480 3 Milliseid hälbeid (erinevus mille vahel) kasutatakse Morani I, Geary c ja Pearsoni lineaarse korrelatsioonikordaja arvutamisel? Ava
3482 2 Kas positiivne ruumiline autokorrelatsioon suurendab esimest või teist liiki statistilise vea tõenäosust? Selgita, mis on selle põhjus. Ava
3483 1 Millise eelduse kehtimisel on globaalse hajuvuse suhtes arvutatud Morani I võimalike väärtuste vahemik –1…+1? Ava
3484 1 Kui suur on kogu uuritaval alal konstantse väärtusega muutuja ruumiline autokorrelatsioon Morani I järgi? Ava
3485 1 Kas staatilise meetodit kasutamiseks tuleb objekt instantsseerida? Ava
3486 1 Mis on põhiline erinevus ruumilise korrelatsiooni ja klassikalise mitte-ruumilise korrelatsiooni vahel? Ava
3487 1 Mis on peamine takistus mingi uuritava ala kõigi liikide leviku

1) liikide ükshaaval kaardistamisel,

2) liigikooslustena kaardistamisel?
Ava
3488 2 Mis on sarnasusele tugineva järeldamise peamised eelised ja puudused liikide leviku kaardistamisel? Ava
3497 1 Mille poolest on sarnased näidistele tuginev järeldamine ja mitme punkti geostatistika? Ava
3498 1 Miks on indikaator-ümbrus üldjuhul lähimast naabrusest mõnevõrra kaugemal? Ava
3499 1 Mille poolest erineb ruumiline regressioon ruumilisest korrelatsioonist? Ava