RASA2018 lehele || English

Statistika põhitõed

Siin on mõned kordamisküsimused statistika põhitõdedest, mis peaksid küll kuuluma mõnda eeldusainesse.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4045 1 Kas puidu tagavara mõõtmine kolmes juhuslikus Eesti metsamaa hektaris esindab Eesti metsade keskmist puidu tagavara?
Põhjenda oma arvamust.
Ava
4046 1 Mida saab järeldada, kui empiiriline jaotus erineb oluliselt sama muutuja oodatavast jaotusest? Ava
4047 1 Mida järeldad statistilise seose olemasolu ja tugevuse kohta, kui Pearsoni korrelatsioonikordaja (R) kahe numbrilise tunnuse vahel =0? Ava
4048 1 Mis on põhiline erinevus olulisusnivoo (alfa) ja olulisustõenäosuse (p) vahel? Ava