GAT2018 lehele || English

Normaaljaotus

Arvulise muutuja normaaljaotust on oodata, kui muutuja väärtusi kujundab palju erinevaid mõjureid, iga mõjuva teguri mõju on väike ning mõju suund ja tugevus juhuslik. Normaaljaotuse parameetrid on keskväärtus ja standardhälve. Excelis saab normaaljaotuse tõenäosusfunktsiooni valemiga NORM.DIST(x;M;SD;TRUE). Selle parameetrid on: x koht muutuja arvteljel milleni tõenäosusi summeeritakse, M on muutuja keskväärtus, SD on standardhälve. Viimane parameetrer on kumulatiivsus, mis on reeglina TRUE, st integreeritakse väärtuste <= x esinemise tõenäosused. Excelis arvutatud mittekumulatiivne normaaljaotuse tõenäosus sõltub muutuja ühikutest. See arvutatakse väärtuse x täisarvulise osa kohas ja väikeste numbriliste väärtuste puhul tuleb tõenäosus üle 1, mis on mõttetu.

Õpieesmärk: normaaljaotuse mõistmine ja oskus määrata empiirilise jaotuse vastavust normaaljaotusele.

Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3749 1 Mis on normaaljaotuse parameetrid? Ava
3701 1 Oletame, et meil on normaaljaotusega muutuja (näiteks vahemaad lähimate puude vahel metsas), mille keskväärtus on 1 meeter ja standardhälve 2 meetrit.
Mitu protsenti selle muutuja väärtustest on oodatavalt suuremad kui 3 meetrit?
Ava
3683 1 Oletame, et meil on normaaljaotusega muutuja, mille keskväärtus on 3 ja standardhälve 2.5.
Mitu protsenti selle muutuja väärtustest on oodatavalt -2 ja +8 vahel?
Ava
4150 2 Lisatud failis on Eesti ilmavaatlusjaamades mõõdetud paljuaastased keskmised sademete hulgad kuude kaupa ja aasta kokkuvõttes. 
  • Arvuta nende andmete järgi keskmine aastane sademete hulk Eestis millimeetrites ja selle keskmise 99% usalduspiirid. Märgi saadud arvud vastuse esimeseks osaks.
  • Kas sellise jaotusega muutuja puhul on õigustatud normaaljaotust eeldavate meetodite kasutamine?
Ava