GAT2017 lehele || English

Normaaljaotus

Arvulise muutuja normaaljaotust on oodata, kui muutuja väärtusi kujundab palju erinevaid mõjureid, iga mõjuva teguri mõju on väike ning mõju suund ja tugevus juhuslik. Normaaljaotuse parameetrid on keskväärtus ja standardhälve. Excelis saab normaaljaotuse tõenäosusfunktsiooni valemiga NORM.DIST(x;M;SD;TRUE). Selle parameetrid on: x koht muutuja arvteljel milleni tõenäosusi summeeritakse, M on muutuja keskväärtus, SD on standardhälve. Viimane parameetrer on kumulatiivsus, mis on reeglina TRUE, st integreeritakse väärtuste <= x esinemise tõenäosused. Excelis arvutatud mittekumulatiivne normaaljaotuse tõenäosus sõltub muutuja ühikutest. See arvutatakse väärtuse x täisarvulise osa kohas ja väikeste numbriliste väärtuste puhul tuleb tõenäosus üle 1, mis on mõttetu.

Õpieesmärk: normaaljaotuse mõistmine ja oskus määrata empiirilise jaotuse vastavust normaaljaotusele.

Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3617 1 Mis on normaaljaotuse parameetrid? Ava
3540 1 Oletame, et meil on normaaljaotusega muutuja (näiteks vahemaad lähimate puude vahel metsas), mille keskväärtus on 1 meeter ja standardhälve 2 meetrit.
Mitu protsenti selle muutuja väärtustest on oodatavalt suuremad kui 3 meetrit?
Ava
3512 1 Oletame, et meil on normaaljaotusega muutuja, mille keskväärtus on 3 ja standardhälve 2.5. Mitu protsenti selle muutuja väärtustest on oodatavalt -2 ja +8 vahel? Ava
3597 2 Koosta ja esita tabeli SADEMED andmetel pikaajalise aasta keskmise sademete hulga histogramm 10 vahemikuga ja koos normaaljaotuse kõveraga, millel on sama keskväärtus ja dispersioon.
Kui suur on antud jaotuse normaaljaotusest erinevuse tõenäosus Kolmogorov-Smirnovi testi järgi?
Kas pikaajalise aasta keskmise sademete hulga seostamisel muude tunnustega on Pearsoni lineaarse korrelatsioonikordaja kasutamine nende andmete puhul õigustatud?
Ava