GAT2017 lehele || English

Meetodi valik

Mõned üldised juhised.

  • Kui eesmärk on mingit arvmuutujat prognoosida, siis tuleks koostada mudel (regressioonimudel või otsuste puu või näidiste komplekt) ja määrata keskmine viga mudeli kasutamisel.
  • Kui eesmärk on vastastikuse seose tugevuse määramine numbriliste tunnuste vahel, siis selleks kasutatakse korrelatsioonikordajaid. Koos korrelatsioonikordajaga saab ka seose olulisuse.
  • Kui eesmärk on nominaalsete tunnuste jaotuste erinevuse olulisuse mõõtmine kahes valimis, siis parim vahend hii-ruut test.
  • Kui eesmärk on võrrelda numbrilise tunnuse keskmiste erinevust eri valimites või nominaalse tunnuse erinevate väärtuste korral, siis võiks esimene valik olla U test kahe valimi puhul ja Kruskal-Wallise test mitme valimi puhul.
  • Kui eesmärk on kirjeldada vastavust nominaalsete muutujate vahel, siis selleks sobib risttabel, seose mittejuhuslikkuse hindamiseks saab kasutada kas hii-ruut testi või kategooriate juhuslikku ümberpaigutamist.
Meetodi valimisel võiks abi olla ka õpiku peatükis 3.7 oleva tabeli parandatud versioonist.

Õpieesmärk: omandatud teadmiste ja kogemuste võrdlev ja üldistav kordamine.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3552 1 Millise arvutusmeetodi abil näitaksid, et tudengite oskus ülesandeid lahendada suureneb geograafilise andmetöötluse õppeaine läbimise järel ja see muutus ei ole juhuslik? Ava
3602 1 Milliseid meetodeid on õige kasutada laste arvu ja perekonna sissetuleku vahelise seose olemasolu kontrollimiseks (olulisustõenäosuse määramiseks)? Ava
3515 1 Tervisekaitseorganisatsioon uurib tänavatolmu seost kopsuhaiguste sagedusega. Haiguse sageduse kohta hangitakse andmed tolmustest elurajoonidest ja puhtamatest. Tolmu tihedust ja sagedust täpsemalt ei mõõdeta.
Millise arvutusmeetodiga tõestada, et tolmu esinemise ja haiguse sageduse vahel on statistiline seos?
Ava
3634 1 Autoomanik mõtiskleb, kas tasub sõlmida sõidukikindlustust. Tal on 30 aasta jooksul olnud 5 õnnetusjuhtumit, kus kindlustusest oleks abi olnud.
Kuidas arvutada tõenäosust, et järgmisel aastal selliste juhtumiteta ei pääse?
Kui suur see tõenäosus on?
Ava
3562 2 Kartograaf teeb katse esmakursuslastega ja magistrikraadi kaitsma asuvate tudengitega. Igal isikul palutakse interpreteerida kaardikujutist.
Kaardi mõistmise alusel koostatakse kõigi katses osalenud tudengite paremusjärjestus. Kasutades seda pingerida, millise statistilise meetodiga saab kartograaf tõestada, et õpingute käigus kaardi mõistmise oskus paraneb?
Kuidas tõestada, et oluline on just õppimine, mitte üldine elukogemuse lisandumine selle aja jooksul?
Ava