GAT2018 lehele || English

Korrelatsioon

Siin teemas on Pearsoni lineaarse korrelatsiooni arvutamise ülesanded. Arvutustulemuse mõistmise kontrolliks küsitakse ka sisulisi tõlgendusi.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
4057 1 Kumb kahest korrelatsioonkordaja väärtusest näitab tugevamat lineaarset seost?
R = 0.335
R = -0.750
Ava
4056 3 Manustatud failis on paljuaastased keskmised sademete hulgad Baltimaade ilmavaatlusjaamades. X koordinaat näitab lääne-ida, Y koordinaat lõuna-põhja suunda.
  1. Arvuta korrelatsioonid kolme tunnuse vahel: juulikuu sademete hulk, X koordinaat ja Y koordinaat.
  2. Tõlgenda iga korrelatsiooni sisulist tähendust, arvestades ka seose olulisust.
Ava
4058 2
  1. Kas kaks muutujat all olevates veergudes on omavahel korreleerunud?
  2. Mis klimatoloogia alased muutujad need võiksid olla?
  3. Kuidas peaks neid muutujaid teisendama, et lineaarne korrelatsioon paremini näha ja statistiliselt tõestatud oleks?
38 1
70 2
138 3
194 4
284 5
297 6
291 7
238 8
150 9
93 10
36 11
29 12
Ava