RASA2018 lehele || English

Interpoleerimine

Interpoleerimisel arvutatakse muutuja oodatavad väärtused teada oleva väärtusega kohtade vahele. Seega on üks ja sama muutuja nii funktsioontunnuseks fookuskohas ja seletavaks tunnuseks selle ümber. Interpoleerida saab nii geograafilises ruumis kui ka tunnusruumis, nii ühe ja kahemõõtmelises ruumis kui ka paljumõõtmelises ruumis.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3970 1 Kui suur peaks olema vee soolsus punktis koordinaatidega 6512659; 474663, kui punktides 6512029; 468463 ja 6513290; 482650 mõõdeti soolsuseks vastavalt 4,1 ja 0,4 promilli?
Kasutagem pöördkaugusega kaalutud interpoleerimist.
Ava
3937 3
  1. Arvuta RASA kalkulaatori lähima naabri interpoleerimise meetodi abil ja lisatud andmete alusel kaart, mis näitab keskmist aastast sademete hulka Eesti piires.
  2. Millised Eesti osad on sademete poolest rikkamad?
  3. Miks ei asu sademeterikas piirkond vahetult läänerannikul, kuigi sademeid toovad enamasti lääne- ja edelatuuled?
Ava
4140 3 Manustatud faili lehel andmeid_pole on 13 Eesti ilmajaama, mille paljuaastase keskmise lumikatte kestuse andmed on kaduma läinud. Leia teiste jaamade andmete alusel oodatav lumikatte kestus nendes jaamades, kasutades pöördkaugusega proportsionaalset interpoleerimist.
  1. Esita esimese vastusena interpoleerimise ruutkeskmine viga.
  2. Arvuta interpoleerimisel saadud tulemuste standardhälve ja samades jaamades tegelikult mõõdetud lumikatte kestvuste (lehel andmed_on) standardhälve.
  3. Selgita vaadeldud väärtuste ja interpoleeritud väärtuste varieeruvuse erinevuse põhjust.
Ava