GAT2018 lehele || English

Binoomjaotus

Binoomjaotuse ülesanded tunneb ära selle järgi, et täisarvulise muutuja katseseeria pikkus on ette antud. Lahendada saab neid ülesandeid Exceli funktsiooniga BINOM.DIST(), millel on parameetrid: otsitav edukate sündmuste arv, katsete arv, eduka sündmuse tõenäosus ühe katse puhul ka kumulatiivsus.

Funktsiooni väljund on sündmuste antud arvu tõenäosus ühes juhuslikus katseseerias. Näiteks kolme poja tõenäosus viielapselises peres.

Kumulatiivsuson False, kui küsitakse vaid ühe variandi tõenäosust ja True, kui küsitakse summeeritud tõenäosust kõigi variantide kohta, mis on sama suured või väiksemad kui otsitav edukate sündmuste arv.

Õpieesmärk: oskus kasutada binoomjaotuse ja Poissoni jaotuse funktsioone ülesande tekstist tulenevate parameetritega.

Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3693 1 Kui suur on tõenäosus, et viielapselises peres on kaks tütart ja kolm poega, kui eeldada, et poja ja tütre sündimise tõenäosus on võrdne? Ava
3694 2
  1. Koosta histogramm, mis kujutaks poegade arvu tõenäosust seitsmelapselises peres eeldades poegade ja tütarde sünni võrdset tõenäosust ja lapse soo juhuslikkust iga sünni puhul. Histogrammi vertikaalteljel peaks olema tõenäosus ja horisontaalteljel laste vahekorra variandid. Lisa histogramm vastusele joonisena.
  2. Miks on vaid poistega ja vaid tütardega seitsmelapselised pered palju haruldasemad kui poiste ja tüdrukute kolm neljale vahekord?
Ava
3695 2 Oletame, et õpilaste teadmiste kontrolliks soovitakse kasutada testi, mis koosneb kümnest küsimusest, kusjuures igal küsimusel on ette antud kaks vastusevarianti.
Oletame, et test loetakse sooritatuks, kui õigesti on vastatud vähemalt kuus küsimust.
  1. Kui suur on tõenäosus test edukalt läbida, kui vastaja teab vastuseid pooltele küsimustele ja teiste küsimuste vastused märgib juhuslikult?
  2. Millised on viis võimalust testi rangemaks muuta?
Ava