RASA2017 lehele || English

Ruumiline autokorrelatsioon

Autokorrelatsioon on sarnasus sama tunnuse vahel teatud ajalise ja/või ruumilise vahega vaatluste puhul. Enamasti on autokorelatsioon väikese vahemaa puhul positiivne, seega lähestikku olevad andmed on sarnased, sest neid on kujundanud samad piirkondlikud faktorid. Autokorrelatsioon võib mõne vahemaa juures olla ka negatiivne.

Lisaks 2D ja 3D autokorrelatsiooni arvutamise ülesannetele on siia teemasse lülitatud ka sarnasuskordajate arvutamise ja Mantel korrelatsiooni näide.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3418 4 Kuues vaatluskohas määrati puude katvust 10 punkti süsteemis ja saadi tulemused, mis on näha ülesande selgituse juures oleval joonisel ja manustatud failis. Pane tähele, et viimasel real on puude katvuste summa.
Millise kahe vaatluskoha sarnasus on kõige suurem?
Kas nende sarnasus on kõige suurem kõigi RASA kalkulaatoris olevate sarnasuse/erinevuse näitajate järgi?

Millises vaatluspaaris on kõige suurem erinevus?
Millega seletad erinevat eukleidilist erinevust puistu kosseisu vahel vaatluspaarides, kus sarnasus = 0?
Ava
3436 3 Manustatud failis on puistu koosseisu vaatluste tulemused sajas Saare maakonna kohas aastal 2002: koha koordinaadid, puude katvused (kuusk...muu), puistu üldine katvus, maakattetüüp ja Landsat ETM+ kanalites mõõdetud peegeldunud kiirgus (TM1 ... TM8).
Kas lähedased kohad on sarnasemad kui kauged?
Kui tugev ja kui oluline on Mantel korrelatsioon vahemaa ja puistu koosseisu vahel raadiuses 500 m ja 1000 m?
Millise vahemaani on korrelatsioon p < 0.05 tasemel statistiliselt oluline?
Ava
3437 2 Manustatud failis on maikuu sademete hulk Baltimaade ilmavaatlusjaamades eri aastatel.

Millised aeg-ruumilised p < 0,01 tasemel olulised struktuurid ilmnevad aastatel 2000-2005 ja aastatel 1990-1995?
Lisa vastusele tulemuste graafik.
Ava
3458 3 Failis Balti_SON.txt on Baltimaade ilmavaatlusjaamades mõõdetud keskmine sademete hulk sügiskuudel (septembris, oktoobris, novembris).

Arvuta ruumiline autokorrelogramm nende andmete vahel 10 km sammuga kuni 500 km kauguseni ja lisa see vastusele.

Millises kaugusvahemikus on ruumiline seos p < 0.01 tasemel oluline?

Kuidas saab arvutatud tulemusi rakendada Baltimaade kliima-piirkondade eristamisel?
Ava