RASA2018 lehele || English

Ruumiline seos

Korrelatsioon on vastastikune seos numbriliste muutujate vahel. Ruumiline korrelatsioon erineb mitte-ruumilisest asukohakoordinaatide kaasamise poolest. Reeglina määratakse koordinaatide järgi vaatluskohtade vahemaa ning korrelatsioon arvutatakse eraldi iga kaugustsooni puhul või siis kasutatakse vaatluskohtade asendist sõltuvaid kaale.

Ruumilise regressiooni mudelisse on asukoht ühel või teisel viisil kaasatud – kas on koordinaadid argumenttunnusteks või kasutatakse asukohast sõltuvaid kaale või on mudeli ülesehitus kohast sõltuv, või on kaasatud argumenttunnused, mis ei ole mõõdetud samas kohas kus funktsioontunnus.

Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3931 2 RASA kalkulaatori lokaalse korrelatsiooni näidisandmeteks on paljuaastane keskmine lumikatte kestvus ja paljuaastane keskmine sademete hulk ilmavaatlusjaamades.
  1. Millises Eesti piirkonnas on lokaalne seos nende muutujate vahel positiivne ja millistes negatiivne?
  2. Selgita leitud seoste klimatoloogilist tähendust.
Ava
3789 3 Manustatud failis on Baltimaade ilmavaatlusjaamades mõõdetud paljuaastane keskmine sademete hulk kevadkuudel (märts, aprill, mai) ja sügiskuudel (september, oktoober, november).
  1. Arvuta ruumiline korrelogramm nende muutujate vahel 10 km sammuga kuni 500 km kauguseni. Lisa korrelogramm vastuse esimeseks osaks.
  2. Millises kaugusvahemikus on ruumiline seos p < 0,01 tasemel oluline?
  3. Kuidas tõlgendad leitud seoseid klimatoloogiliselt?
Ava