RASA2018 lehele || English

Mudeli hindamine

Seni on siin valdkonnas küsimused vaid ROC kõverast. 
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3960 1 Mis muutujad on toimimiskõvera ehk ROC kõvera telgedel haruldase taimeliigi esinemise ja puudumise kaardistamistäpsuse hindamisel? Ava
4051 3 Manustatud failis on kahe käpaliseliigi esinemised ja puudumised vaadeldud kohtades ja samade kohtade protsentuaalne sarnasus esinemiskohtade näidistega.
  1. Kumma liigi esinemist/puudumist prognoosivad näidised ROC kõvera aluse pindala järgi paremini?
  2. Kui suur on mõlema liigi puhul õigete positiivste ja väärpositiivsete hinnangute proportsioon, kui valida eristustasemeks 50 protsenti sarnasust?
  3. Millise eristustaseme puhul on leiukohtade äratundmine kõige tõhusam?
Ava