GAT2017 lehele || English

Mõisted

Teooriaküsimustele vastamisel on abi loengus ja praktikumis kõnekeeles kõneldust, õpikutes ja veebis kirjakeeles kirjapandust ning oma peaga mõtlemisest. Oodatakse lühikest ja selget vastust täpselt sellele, mida küsiti. Õpiku ümberkirjutamise eest eksamil maksimumpunkte ei saa. Küsimusse mitte puutuva teksti kuskilt kopeerimise eest võib saada miinuspunkti. Paljude ülesannete juures on viidatud ühele või teisele õpiku peatükile.Eksamiküsimuste juures selliseid viitasid ei ole ja seega õpiku üksikosade vaatamine ei asenda aine järjekindlat õppimist.

Microsoft Edge avab viidatud pdf faili alati esimeselt lehelt, teised levinumad brauserid oskavad avada pdf faili selle viitesse kirjutatud leheküljel.

Õpieesmärk: statistilise andmetöötluse põhimõistete kasutamise oskus ja nende tähenduse teadmine.

Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3532 2 Kas juhuslike puude vanuse määramine Tartu Toomemäel esindab Eesti pargipuude vanust? Põhjenda vastust. Ava
3533 1 Mis vahe on keskmisel hälbel ja standardhälbel? Ava
3538 1 Millisel juhul võrdub muutuja väärtuste hajuvus ehk dispersioon nulliga? Ava
3539 1 Kas keskväärtus saab olla suurem kui ülemine kvartiil? Ava
3626 1 Mida saab järeldada, kui empiiriline jaotus erineb oluliselt sama muutuja oodatavast jaotusest? Ava
3627 1 Millal on Poissoni jaotuse tõenäosusfunktsioon ligikaudu sümmeetriline? Ava
3628 1 Mis on süstemaatilise ehki korrapärase valikumeetodi eelis juhusliku valikumeetodi ees? Ava
3534 1 Kuidas tuleks vastata küsimusele: "Kui suur peaks olema valim, et saaks etteantud täpsusega ja etteantud kindlusega määrata uuritava üldkogumi keskmist?"
Oodatakse võimalikult konkreetset vastust.
Ava