GAT2018 lehele || English

Mudeli koostamine ja kasutamine

Vaid ühe argumenttunnusega lihtsa lineaarse mudeli saab Exceli xy graafiku trendjoonelt. Mitme tunnusega mudeli koostamiseks on tarvis kas statistika tarkvara või veebipõhist kalkulaatorit. Näiteks RASA kalkulaator või wessa.net.


Õpieesmärk: oskus kalibreerida lihtsat lineaarset mudelit ja kasutada seda prognooside arvutamiseks.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3719 2 Koosta ja pane kirja lihtne lineaarne regressioonimudel õppeaine geograafiline andmetöötlus hinde prognoosimiseks kolme tunnuse järgi:
  • aasta (siin pideva muutujana),
  • osalus loengutes ja
  • osalus praktikumides.

Mis hinnet oli oodata, kui aasta oli 2009, loengutes ei käidud, aga osaleti ühe rühma kõigis ja teise rühma pooltes praktikumides (seega oli praktikumides osalus 150%)?
Lisa vastusele kasutatud tarkvara nimi ja ära unusta ka võrrandi ja võrrandi legendi lisamist.
Hinnete kodeering on siin järgmine: A - 6, B - 5, C - 4, D - 3, E - 2. F - 1, MI - 0.

Ava
3707 2 Koosta tabeli SADEMED andmetel lineaarne regressioonimudel aastase sademete hulga prognoosimiseks veebruarikuu ja juulikuu sademete hulga järgi.
  1. Kirjuta vastuse esimeseks osaks mudeli võrrand.
  2. Kui suur on oodatav aastane sademete hulk, kui veebruari sademete hulk on 35 mm ja juuli sademete hulk 80 mm?
Lisa vastusele kasutatud tarkvara nimi.
Ava
3751 3
  1. Koosta lineaarne regressioonimudel novembri keskmise sademete hulga prognoosimiseks geograafilise pikkuskraadi järgi (ida-läänesuunalise trendi mudel). Kirjuta vastuse esimeseks osaks mudeli võrrand.
  2. Kui suur on selle mudeli järgi oodatav novembri keskmine sademete hulk Tartus? Tegelik novembri keskmine sama tabeli järgi on 49 mm.
  3. Kui suure osa sademete varieeruvusest selles andmestikus see mudel ära kirjeldab?
Ava