GAT2017 lehele || English

Mudeli koostamine ja kasutamine

Vaid ühe argumenttunnusega lihtsa lineaarse mudeli saab Exceli xy graafiku trendjoonelt. Mitme tunnusega mudeli koostamiseks on tarvis kas statistika tarkvara või veebipõhist kalkulaatorit. Näiteks RASA kalkulaator või wessa.net.


Õpieesmärk: oskus kalibreerida lihtsat lineaarset mudelit ja kasutada seda prognooside arvutamiseks.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3567 2 Koosta ja pane kirja lihtne lineaarne regressioonimudel õppeaine geograafiline andmetöötlus hinde prognoosimiseks kolme tunnuse järgi:
1) aasta (siin pideva muutujana),
2) osalus loengutes ja
3) osalus praktikumides.

Mis hinnet oli oodata, kui aasta oli 2009, loengutes ei käidud, aga osaleti ühe rühma kõigis ja teise rühma pooltes praktikumides?
Lisa vastusele kasutatud tarkvara nimi.
Hinnete kodeering on siin järgmine: A - 6, B - 5, C - 4, D - 3, E - 2. F - 1, MI - 0.
Ava
3553 2 Koosta tabeli SADEMED andmetel lineaarne regressioonimudel aastase sademete hulga prognoosimiseks veebruarikuu ja juulikuu sademete hulga järgi.
Kirjuta vastuse esimeseks osaks mudeli võrrand.
Kui suur on oodatav aastane sademete hulk, kui veebruari sademete hulk on 35 mm ja juuli sademete hulk 80 mm?
Lisa vastusele kasutatud tarkvara nimi.
Ava
3622 3 Koosta lineaarne regressioonimudel novembri keskmise sademete hulga prognoosimiseks geograafilise pikkuskraadi järgi (ida-läänesuunalise trendi mudel).
Kirjuta vastuse esimeseks osaks mudeli võrrand.
Kui suur on selle mudeli järgi oodatav novembri keskmine sademete hulk Tartus? Tegelik novembri keskmine sama tabeli järgi on 49 mm.
Kui suure osa sademete varieeruvusest selles andmestikus see mudel ära kirjeldab?
Ava
3546 3 Koosta ja pane kirja lihtne lineaarne regressioonimudel õppeaine geograafiline andmetöötlus hinde prognoosimiseks kolme tunnuse järgi:
1) aasta (siin pideva muutujana),
2) osalus loengutes ja
3) osalus praktikumides.
Kasuta kõikide aastate andmeid välja arvatud aasta 2005, kui kohalkäimist ei registreeritud.

Kas hinnetel on tendents paraneda?
Kui suure osa hinnete hajuvusest see mudel ära kirjeldab?
Mis hinnet on oodata, kui aasta on 2020 ja osaletaks pooltes loengutes ja pooltes praktikumides?
Milline on sinu oodatav hinne sellel aastal selle mudeli järgi?
Ava