GAT2018 lehele || English

Seoste teooria

Siin on teooriaküsimused, millele vastuse leiab õppetekstidest või varasemate teadmiste ja loogilise mõtlemise abil.

Õpieesmärk: statistiliste seoste tugevuse ja olulisuse arvutamise põhiliste mõistete ja vahendite tundmine.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3728 1 Kas lineaarne korrelatsioonikordaja mõõdab statistilise seose kuju, suunda, tugevust või seose olemasolu usaldatavust? Ava
3729 2 Mida on tarvis teada korrelatsioonikordaja statistilise olulisuse hindamiseks? Ava
3734 1 Mida peaks õppejõud arvama, kui eksami vastustes on tudeng korrelatsioonikordaja väärtuseks märkinud 2,1? Ava
3735 1 Kas korrelatsioonikordaja väärtus sõltub muutujate mõõtühikutest? Ava
3741 1 Millise järelduse teed kahe tunnuse vahelise seose kohta, kui mingis uurimuses on valimist arvutatud korrelatsioonikordaja väärtuseks märgitud 0? Ava