GAT2017 lehele || English

Seoste teooria

Siin on teooriaküsimused, millele vastuse leiab õppetekstidest või varasemate teadmiste ja loogilise mõtlemise abil.

Õpieesmärk: statistiliste seoste tugevuse ja olulisuse arvutamise põhiliste mõistete ja vahendite tundmine.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3582 1 Kas lineaarne korrelatsioonikordaja mõõdab statistilise seose kuju, suunda, tugevust või seose olemasolu usaldatavust? Ava
3583 2 Mida on tarvis teada korrelatsioonikordaja statistilise olulisuse hindamiseks? Ava
3584 1 Mis on kovariatsiooni mõõtühik? Ava
3595 1 Mida peaks õppejõud arvama, kui eksami vastustes on tudeng korrelatsioonikordaja väärtuseks märkinud 2,1? Ava
3596 1 Kas korrelatsioonikordaja väärtus sõltub muutujate mõõtühikutest? Ava
3599 1 Millise järelduse teed kahe tunnuse vahelise seose ja selle statistilise olulisuse kohta, kui mingis uurimuses on korrelatsioonikordaja väärtuseks märgitud -0,1? Ava
3603 1 Millise järelduse teed kahe tunnuse vahelise seose kohta, kui mingis uurimuses on valimist arvutatud korrelatsioonikordaja väärtuseks märgitud 0? Ava