GAT2018 lehele || English

Hii-ruut testi ülesanded

Hii-ruut testiga võrreldakse sageduste jaotusi. See tähendab, et algandmed on loendamistulemused, kus iga vaatlus on teisest sõltumatu. Hii-ruut test on olemas ruumiandmete kalkulaatoris. Hii-ruut test otseselt ei sobi protsentide võrdlemiseks, kuid RASA kalkulaatori hii-ruut testi teisendab protsendid sagedusteks ja seejärel kasutab tavapärast hii-ruut testi sageduste vbõrdlemiseks eeldusel, et iga vaatlus on teistest sõltumatu.


Õpieesmärk: oskus kasutada hii-ruut testi ja protsentide võrdlust ning teada, milliste andmete puhul sobib seda kasutada.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3717 2
Neljakümnest Tartust juhuslikult valitud valimisõiguslikust isikust kavatses valimistel osaleda 30, Tallinnas 70st 40.
  1. Kui kindlalt (protsentides) lubab hii-ruut test väita, et valimisaktiivsus on Tallinnas ja Tartus erinev?
  2. On see kindlustunne teaduslikuks järelduseks piisav?
Ava
3739 1 Manustatud failis on lasteaialaste ankeediandmed ja väljal ussid enterobiaasi nakatatus. Tühik tähistab küsimuse mittevastamist, need vaatlused jäägu analüüsist välja.
  1. Kui suur on nende andmete järgi lapse nakatatuse ja ema haridustaseme vahelise seose olulisustõenäos hii-ruut testi järgi?
  2. Kui kindlalt (protsentides) saab järeldada, et nakkuse sageduse erinevus ei ole juhuslik ning nakkuse riski ja ema haridustaseme vaheline seos on tõesti olemas?
Ava
3760 1
2012. aastal osales GAT õppeaines 33 geograafia õppekava tudengit ja 45 keskkonnakorralduse õppekava tudengit.
Geograafidest lõpetas aine edukalt 93.9%, keskkonnakorraldajatest 91.1%.
Kas nendest andmetest saab 95% kindlusega järeldada, et geograafid on üldiselt paremad andmetöötlejad kui keskkonnakorraldajad?
Ava
3715 3 Vaadeldi 1090 rasvatihase (Parus major) reaktsiooni raudkulli (Accipiter nisus) topisele pesapaiga läheduses. 450st vaadeldud isalinnust reageeris agressiivselt 320, emaslindudest näitas agressiivsust välja 420.
  1. Kui kindlalt (numbriliselt) lubab hii-ruut test väita, et eri sugu rasvatihaste agressiivsus potentsiaalse vaenlase suhtes on erinev?
  2. Kas see kindlustunne on teaduslikuks järelduseks piisav?
  3. Kuidas saavutada kindlamaid järeldusi?
Ava