GAT2018 lehele || English

Mitteparameetriline korrelatsioon

Seosekordajaid saab arvutada RASA kalkulaatori mitteruumiste korrelatsioonide osas. Mitteparameetriliste korrelatsioonide kasutamisel tuleks vastusele lisada kasutatud meetod ja tarkvara. Eriti juhul, kui andmestiku sisaldab mõnda väärtust rohkem kui üks kord. Kui mitteparameetriline meetod nõuab väärtuste järjestamist, siis võrdete väärtuste käitlemisel on erinevaid meetodeid, mis võivad anda erineva tulemuse.

Õpieesmärk: oskus kasutada mitteparameetrilisi korrelatsioonikordajaid.

Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3677 3 Ülesandele lisatud failis on õppeaines Geograafiline andmetöötlus osalemise tulemused aastatest 2003-2012.
 1. Kui tugev (numbriliselt) on statistiline seos ühelt poolt geograafilise andmetöötluse eksamitulemuse ning teiselt poolt sama aine loengutes osalemise, praktikumides osalemise ja koondosaluse vahel?
 2. Pane ka kirja, millist meetodit ja millist tarkvara kasutasid seose tugevuse mõõtmiseks.
 3. Millise osalusega on seos kõige tugevam? Märgi vastuse juurde, kas kaasasid tudengid eksamitulemusega 0 (mitteilmunud) või ei.
Ava
3676 4 Õpilaste rühmas uuriti kümnepallises skaalas enesehinnangu ja samale õpilasele kaaslaste poolt antud keskmise hinnangu vahekorda. Tulemused olid järgnevad (isikute järjekord mõlemas arvude reas on sama).
Enesehinnang 10 4 6 9 8 4 3 5 8 8 7 8 1 7 7 10 7 
Teiste hinnang 5 7 5 3 8 6 7 5 10 9 5 4 8 2 4 3 4
 1. Kui tugev (numbriliselt) on enesehinnangu ja kaaslaste antud hinnangu vaheline korrelatsioon Kendalli tau järgi?
 2. Millise suunaga see korrelatsioon on?
 3. Miks ei sobi selle seose tugevuse hindamiseks kasutada Pearsoni lineaarset korrelatsioonikordajat?
 4. Kas need olid sõltuvad või sõltumatud valimid?
 5. Miks ei ole nende tunnuste vahelise seose tugevuse mõõtmiseks soovitatud kasutada märgitesti?
Ava
3675 4
 1. Millise suunaga, kui tugevat (numbriliselt) ja statistiliselt kui olulist (numbriliselt) seost näitab Spearmani roo ülesandele lisatud tabeli SAAREPUNKTID andmetel okasmetsa katvuse ja Landsat TM 8. kanali (halltoon) kiirguse intensiivsuse vahel?
 2. Kas suurema katvusega okasmets on nende andmete kohaselt reeglina tumedam kui hõre?
 3. Mis võiks olla nii nõrga seose põhjus?
 4. Miks ei ole selle seose arvutamiseks soovitatud kasutada Pearsoni korrelatsioonikoefitsienti?
Ava