GAT2017 lehele || English

Klasteranalüüs

Klasteranalüüsi ülesannete lahendamiseks piisab RASA kalkulaatorist, aga kasutada saab ka arvutiklassi arvutitesse installitud tarkvara Statsoft Statistica.
Pane tähele, et sama klastripuud saab pügada eri tasemetelt ja vastavalt saadakse erinev arv erineva mahuga klassifikatsiooniüksusi.


Õpieesmärk:
  • Oskus rühmitada nii tunnuseid kui ka objekte kasutades klasteranalüüsi.
  • Oskus lugeda klastripuud.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3616 1 Tabelis SADEMED.xls on lisaks sademete keskmistele ka ilmavaatlusjaamade koordinaadid pikkus- ja laiuskraadina ning L-Est süsteemi kilomeetrites.
Milliste vaatlusjaamade vahemaa on alla 10 km?
Ava
3632 4 Millised neli puistutüüpi eristab klasteranalüüs (k-means clustering, k = 4) tabelis SAAREPUNKTID olevatest andmetest?
Kui suure osa puude leviku erinevustest need rühmad ära kirjeldavad?
Kui suur on tõenäosus, et nii suur või veel suurem osa erinevustest saab sama arvu klastrite abil ära kirjeldatud, kui puud paikneksid juhuslikult?
Kas klastrid sõltuvad vaatluste sarnasuse/erinevuse mõõdikust (Euclidean, Block, SQ Euclidean jt)? Milline mõõdik annab teistsugused klastrid?
Lisa vastusele mõõdik, mida kasutasid esimesele ja teisele küsimusele vastamisel.
Ava
3593 1 Millised kaks puuliiki hoiavad tabelis SAAREPUNKTID olevate andmete klasteranalüüsi (valikud: vahemaa mõõt Euclidean distance, rühmatamisviis Single linkage) järgi kõige enam omaette (eraldi nii kõigist ülejäänud puudest kui ka teineteisest)? Ava
3636 2 Millist klasteranalüüsi varianti, millise sarnasusmõõdiku ja millise rühmitamisreegliga kasutaksid Kagu-Eesti asulate rühmitamiseks rahvastikutunnuste järgi?
Miks just seda meetodit?
Ava
3601 5 Failis EU on mõned andmed Euroopa Liidu riikide kohta. Standardiseeri töölehel Majandus olevad tunnused Elanike arv ja GDP per Capita lahutades väärtustest keskmise ja jagades standardhälbega.
Milliseid EU riikide rühmi näitab klasteranalüüs nende standardiseeritud tunnuste alusel?
Anna igale rühmale seda rühma iseloomustav paarisõnaline nimi.
Millist klasteranalüüsi varianti kasutasid ja miks eelistasid just seda?
Miks soovitati tunnuseid standardiseerida?
Protsentuaalselt kui suure osa riikide erinevustest nende tunnuste osas su valitud rühmad ära kirjeldavad?
Lisa vastusele riikide sarnasust kujutav klastripuu.
Ava