GAT2018 lehele || English

Sarnasus ja vahe

Sarnasuskordajatest on õpiku peatükk 2.2.1. Arvutada saab neid muuhulgas RASA kalkulaatori lehel Sarnasus ja vahemaa. Sarnasuse näitajate hulgas on ka eukleidiline kaugus, mis on sirgjooneline vahe. Kui eukleidiline vahe arvutatakse tunnusruumis, siis näitab see erinevust, kui arvutatakse ruumikoordinaatidest, siis näitab see vahemaad. Näide antud kohaga sarnaste kohtade kaardistamisest on artiklis Remm, K. 2014. Jaani-Matsi talu kohaga sarnaste kohtade kaardid. Lk 101-108 kogumikus Ylo60.

Õpieesmärk: oskus mõõta paljutunnuseliste objektide sarnasust.

Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3662 1 Arvuta Dice-Sørenseni sarnasuskordaja kahe puistu vahel, milles puude katvused on järgnevad:
Esimene puistu: lepp 32%, kask 5%, kuusk 17%, mänd 33%;
Teine puistu: mänd 32%, kuusk 22%, lepp 32%.
Ava
3663 2
  1. Arvuta Jaccardi ühisosa eelmises ülesandes (3662) antud andmetest. Tulemuseks peaksid saama mõnevõrra erineva sarnasuse võrreldes eelmises ülesandes arvutatuga.
  2. Kumba tulemust pead õigemaks sarnasuse hinnanguks, kas Jaccardi ühisosa või Dice-Sørenseni sarnasuskordajat? Põhjenda valikut.
Ava
3664 1 Kas paljuaastase keskmise sademete hulga jaotumine kuude vahel Tartus sarnaneb rohkem sademete jaotusega Tallinnas või Haanjas? Ava