GAT2017 lehele || English

Tõenäosus

Kõige sagedamini tarvis minev reegel tõenäosusega seostud ülesannete lahendamisel on järgmine.
Üksteisest sõltumatute juhuslike sündmuste koos esinemise tõenäosus võrdub nende sündmuste esinemistõenäosuste korrutisega.
Teine oluline tõsiasi on, et sündmuse mittetoimumise tõenäosus võrdub 1 - sündmuse tõenäosus.
Neid reegleid läheb tarvis enamiku ülesannete puhul.

Õpieesmärk: lihtsamate tõenäosusarvutuse ülesannete lahendamise oskus.
Vastamata
Vastatud
Täiendamist ootav
Täiendatud
Hinnatud
ID P Ülesanne või küsimus
3521 2
Jääpangal triivivatele polaaruurijatele kavatsetakse visata varustust kahelt erinevalt lennukilt. Tõenäosus ühelt lennukilt visatud varustuse sattumiseks jääpangale on 0,5 ja teiselt lennukilt 0,8.
Milline on tõenäosus, et nad jäävad varustusest täiesti ilma?
Milline on tõenäosus, et nad saavad kätte vähemalt osa varustusest?
Ava
3541 1 Kui suur on kahe teineteist välistava sündmuse koosesinemise tõenäosus, kui kummagi sündmuse esinemise tõenäosus on 0,1? Ava
3542 1 Oletagem, et poisi või tüdruku sündimise tõenäosus on võrdselt 0,5. Oletagem veel, et 100 000 elanikuga maal, kus mehi ja naisi on võrdselt ning meeste ja naiste eluiga on võrdne, otsustavad kõik pered saada lapsi seni, kuni sünnib poeg ja seejärel nad rohkem lapsi ei saa.
Milline on meeste ja naiste oodatav vahekord sellel maal 100 põlvkonna järel?
Ava
3543 1 Üks kantpea oli mures, et eralennukis, millega ta reisib, võib olla pomm. Ta uuris välja, et pommi olemasolu tõenäosus lennukis on väike, kuid mitte piisavalt väike tema jaoks. Nüüd võtab ta alati oma pommi endaga kaasa, sest kahe pommi samas lennukis oleku tõenäosus oleks ju lõpmata väike.
Kas ta käitus õigesti?
Kui ei, siis kuidas talle selgitada, et ta eksis?
Ava