Selle veebilehe ASP.NET Web Forms versioon

Ruumiliste andmete statistiline analüüs [LOOM.02.035], 2017

Eesmärk

Sellest ainest võiks olla abi teaduskirjanduse lugemisel, lõputöö ja teadusuuringute andmetöötluses. Valdav osa arvutusülesannetest tutvustab veebipõhise RASA kalkulaatori võimalusi.

Töökorraldus

Töökorraldus

Veebipõhise aine läbimiseks tuleb eelkõige lugeda ülesande lahendamisjuhist, kui sellest ei piisa, siis iseseisvalt raamatuid ja veebis olevat teavet uurida ja õppejõuga eelnevalt kokku lepitud ajal ja kohas vestlemas käia. Huvilised on alati oodatud. Vastumeelselt õppides ei omanda niikuinii suurt midagi — pole mõtet ei enda ega teiste aega kulutada.

Harjutusülesanded

Ülesanded on jaotatud teemadesse, teemad valdkondadesse. Igas valdkonnas on kuni viis teemat. Iga teema harjutusülesannete juurde saab teema nimele klõpsates. Ülesannete teksti ja lahendamisjuhiste vaatamiseks kas vali esmalt teema ja teema veebilehelt ülesanne, sisesta ülesande number või siis klikka numbri peal ülesannete loetelus. Parema hiireklahvi alt saad valida, kas ülesande detailvaade avaneb veebilehitseja samas aknas, uues paneelis või uues aknas. Päris kõiki ülesandeid ei saa lahendada vaid juhendis näpuga järge ajades, veidi mõttetööd oodatakse ka tudengilt endalt.

Ülesande detailvaatest saab saata vastuse ja pärast vastuse saatmist on nähtav andmebaasis olev vastus ja teiste tudengite seni saadetud vastused. Saadetud vastust saab täiendada ja parandada pärast selle hindamist. Nii enda kui ka teiste saadetud vastuste arvustamiseks tuleb vastus kõigepealt valida. Siis ilmub nähtavale kommentaari kirjutamise lahter.

Arvutusülesannetele vastamisel võiks juurde lisada, millise tarkvara või muu vahendi abil on tulemus saadud, sest erinevad tarkvaralahendused kasutavad mõnikord erinevaid algoritme ja annavad mõnevõrra erineva tulemuse. Ülesandeid võib lahendada suvalises järjekorras.

Kontakt: Kalle Remm; tel 52 90513; Järve 4A, Elva.

Õppevahendid

Eestikeelne õpik-käsiraamat.

Õpiku veebileht.

Loengu jaotuslehed aastast 2013.

RASA kalkulaator.

Vaata ka õppematerjale selle veebilehe inglise keelses versioonis.

Tarkvara

RASA kalkulaator

Kokkuvõtted

Ülesandeid kokku 92. Punktide summa = 173 (pluss kuni 40 punkti täiendavate ettepanekute eest).

Hinnatud vastusega ülesanded
Hindamata vastusega ülesanded
Kõik vastused on hinnatud.
Hiljuti täiendatud vastused
Varem täiendatud vastused
3401 | 3448 | 3410 | 3462 | 3413 | 3496 | 3506 | 3446 | 3476 | 3418 | 3482 | 3484 | 3415 | 3461 | 3437 | 3453 | 3499 | 3508 | 3408 | 3414 | 3434 | 3432 | 3447 | 3502 | 3431 |

Vastatud ülesannete arvu ja saadud punktide hulga jaotus

Nähtavad on nende tudengite tulbad, kes on vähemalt mõne vastuse saatnud. Pärast eksamit on iga tulba kohal hinne.Varasematel semestritel saadud hinded ei pruugi olla vastavuses tulba kõrguse ja hinde nivooga, sest ülesannete komplekt on muutunud.

Teemad

Punktmustrid

Punktobjektide paiknemise kirjeldamise saab jagada kaheks: 1) ühte tüüpi objektide paiknemise ja 2) eri tüüpi objektide omavahelise paiknemissuhte kirjeldamiseks.
Õpikus on sellest kirjutatud peatükis 4.1.2 ja 4.1.3.

Punktide paiknemine

Eri tüüpi punktide paiknemine

Punktide harvendamine

Klastrikaart

Jooned ja suunad

Joonte paiknemist saab uurida, kui paigutada joonele punktid ja edasi kasutada punktmustri analüüsi vahendeid. Spetsiifilisemad joonte analüüsi teemad on joonte lõikumine, teekonna planeerimine, joonte suuna üldistamine, keeruka joone lihtsustamine ja joonte ühendamine.

Joonte üldistamine

Suundade üldistamine

Pindmustrid

Siia valdkonda on paigutatud ülesanded rasterpinna tuletiste kohta, mis saadakse etteantud koha ümbruses arvutatud statistikutena. Lihtsamaid lokaalstatistikuid saab arvutada RASA kalkulaatoris. Analoogilisi funktsioone on ka teistes tarkvaralahendustes. Igaüks võib eelistada seda paketti, mida ta paremini kasutada oskab.

Veebikalkulaatorisse täiendavate indeksite või andmekihtide lisamise soovid palun saata ettepanekute teema ülesande nr 3435 vastusena.

Klassimuutuja lokaalstatistikud

Pideva muutuja lokaalstatistikud

Lokaalstatistikud joonel

Ruumiline seos

Vastastikust seost numbriliste muutujate vahel nimetatakse korrelatsiooniks, nominaalsete muutujate puhul kõneldakse vastavusest ehk korrespondentsist. Ruumiliste seoste hulka on siin arvatud kahe andmekihi vastavus, vahemaast sõltuv sarnasus sama andmekihi piires ja erinevate andmekihtide vahel. Õpikus haakuvad need mitme erineva alajaotusega. Täpsemad viidad on iga teema juures.

Nominaalsete pindade vastavus

Ruumiline autokorrelatsioon

Interpoleerimine

Ruumilised mudelid

Erinevalt eelmisest teemast ei uuri mudelid vastastikust seost, vaid funktsioontunnuse prognoosimist seletavate tunnuste abil. Siin valdkonnas on ka näited hinnangutäpsuse mõõtmisest. Täpsemad viidad on teemade juures.

Trendpinna moodustamine

Koha sobivuse kaardistamine

Mustri loomine ja visualiseerimine

Siia valdkonda kuuluvad vaatluskohtade planeerimise, teoreetilise (maastiku)mustri genereerimise ja arvutustulemuste ilmutamise meetodid. Õpikus on nendest teemadest juttu kuuendas peatükis.

Punktmustri loomine

Küsimused õpikust

Siia valdkonda kuuluvad kordamisküsimused õpiku neljanda, viienda ja kuuenda peatüki lõpust.

Kirjeldav ruumianalüüs

Ruumilised mudelid

Mustri loomine

Kaastöö

Kursuse lõpetamiseks tuleb muuhulgas lisada vähemalt üks asjalik ettepanek. Kui teistes teemades saab igale ülesandele esitada vaid ühe vastuse, siis kaastöö valdkonnas saab igale ülesandele saata kuni viis eraldi vastust. Peale selle on võimalik ühte vastusesse kirjutada mitu ettepanekut. Kõik ettepanekud ning osundused vigadele ja puudustele on oodatud. Kui eksamil on ülesanne esitada mõni ettepanek, siis piisab varem sisestatud ettepaneku ID numbrile viitamisest.
Õpieesmärk: arendada õppevahendit ja õpilaste iseseisvat mõtlemist.

Kaastöö