Geograafiline andmetöötlus LOOM.02.013 aastal 2018 ja 2019

Eesmärk

Sellest ainest võiks olla abi teaduskirjanduse lugemisel ja lõputöö andmetöötluses, aga ka edaspidi.

Töökorraldus

2019. a. sügissemestril toimub aine veebipõhiselt. Veebipõhise aine läbimiseks tuleb iseseisvalt raamatuid ja veebis olevat teavet uurida, ülesandeid lahendada ja õppejõuga eelnevalt kokku lepitud ajal ja kohas vestlemas käia. Kui ei oska, siis tule ja küsi selgitust. Huvilised on alati oodatud. Vastumeelselt õppides ei omanda niikuinii suurt midagi — pole mõtet ei enda ega teiste aega kulutada.

Veebipõhine õpe annab võimaluse harjutada oma aja planeerimist. Üldiselt tasub iga paratamatu töö teha võimalikult varakult, sest mida aeg edasi, seda rohkem lisandub plaaniväliseid lisakohustusi. Kes aine varem lõpetab, saab üldiselt parema tulemuse. Varasem kogemus näitab, et semestri viimastel päevadel on ülekaalus hinne E.

Eksamid

Hinde saamiseks kolm varianti.

Esimene Harjutusülesannete lahendamise eest saadud punktide hulga järgi. Punktidele vastavat hinnet näitab jooksvalt graafik kokkuvõtete osas ja saadud punktide protsent kõigi ülesannete punktide summast. Viimane kuvatakse tekstina ülalpool graafikuid.

Teine Eksam õppejõuga kokku lepitud ajal ruumis Vanemuise 46-229 või mõnes teises ruumis. Harjutusülesannete lahendamise tulemus eksamitulemust ei mõjuta. Eksamile võib tulla ka harjutusülesandeid lahendamata. Semestri lõpus ei pruugi eksamiks sobiva aja leidmine lihtne olla.

Kolmas Hinne kombineerides harjutusülesannete vastuste eest saadud tulemust ja eksamitulemust vastavalt alltoodud reeglitele ja näidetele.

Palun anna enne eksamit teada, millist varianti eelistad.


Koondhinnang = ( HP / HS + 0,25 + EP / ES ) / 2.

HP - harjutades saadud punktide summa

HS - harjutusülesannete punktide summa

EP - eksamil saadud punktide summa

ES - eksamiülesannete punktide summa

Hinne vastavalt hinnangule
Hindeks A vajalik hinnang = 0,9
Hindeks B vajalik hinnang = 0,8
Hindeks C vajalik hinnang = 0,7
Hindeks D vajalik hinnang = 0,6
Hindeks E vajalik hinnang = 0,5
Hinde arvutamise näide
Harjutusülesannete punktide summa =150
Harjutusülesandeid vastates saadud punkte 75
Eksamiülesannete punktide summa = 25
Eksamil saadud punkte = 20
Hinnang = (75 / 150 + 0,25 + 20 / 25) / 2 = 0,775 Hinne = C


Harjutusülesanded

Ülesanded on jagatud valdkondadesse, mis vastavad õppenädalatele. Igas valdkonnas on kaks kuni viis teemat. Iga teema harjutusülesannete juurde saab teema nimele klõpsates. Ülesandeid võib lahendada suvalises järjekorras.

Ülesannete teksti ja lahendamisjuhiste vaatamiseks vali esmalt teema. Selleks klikka kas teema parsil teemade graafikul või teema nimel teemade loetelus. Teema lehel on selle teema juhis ja ülesannete loetelu. Ülesande valimiseks klikka kolme punktiga nupul. Parema hiireklahvi alt saad valida, kas ülesande detailvaade avaneb veebilehitseja samas aknas, uues paneelis või uues aknas. Ülesandeid saab avada ka sisestades ülesande numbri lahtrisse, mille kõrval on nupp tekstiga Ava.

Päris kõiki ülesandeid ei saa lahendada vaid juhendis näpuga järge ajades, veidi mõttetööd oodatakse ka tudengilt endalt. Sisuvaatest saab saata vastuse ja pärast vastuse saatmist on nähtav andmebaasis olev vastus ja varem saadetud vastused. Saadetud vastust saab täiendada ja parandada pärast selle hindamist. Nii enda kui ka teiste saadetud vastuste kommenteerimiseks tuleb vastus kõigepealt valida. Siis ilmub nähtavale kommentaari kirjutamise lahter.

Arvutusülesannetele vastamisel võiks juurde lisada, millise tarkvara või muu vahendi abil on tulemus saadud, sest erinevad tarkvaralahendused kasutavad mõnikord erinevaid algoritme ja annavad mõnevõrra erineva tulemuse. Ülesandeid võib lahendada suvalises järjekorras.

NB! Eksami ajal vastuseid saata ei saa.

Kontakt: Kalle Remm; tel 52 90513; Järve 4A, Elva.

Loengu märkmed 2018

GAT2018

Loengu märkmed aastast 2017

Valimid, hüpoteesid, järeldused.

Loengute jaotusmaterjalid aastast 2013

Mõisted; Jaotused; Akadeemiline tekst; Kirjeldav statistika; Statistilised mudelid.

Tarkvara

RASA kalkulaator

Quantum-GIS

Statistika vabavara loetelu

Kokkuvõtted

Ülesandeid kokku 90. Punktide summa = 156 (pluss kuni 32 punkti täiendavate ettepanekute eest).

Hinnatud vastusega ülesanded
Hindamata vastusega ülesanded
Kõik vastused on hinnatud.
Hiljuti täiendatud vastused
Varem täiendatud vastused
4055 | 3683 | 3660 | 3707 | 3719 | 3751 | 3721 | 3675 | 3678 | 3680 | 3659 | 3696 | 4056 | 4057 | 3663 | 3682 | 3739 | 3747 | 3706 | 3666 | 3723 | 3668 | 3674 | 3649 | 3679 | 3695 | 3741 | 3734 | 3742 | 3689 | 4054 | 3644 | 3648 | 3759 | 3676 | 3715 | 3762 | 4058 |

Vastatud ülesannete arvu ja saadud punktide hulga jaotus

Nähtavad on nende tudengite tulbad, kes on vähemalt mõne vastuse saatnud. Pärast eksamit on iga tulba kohal hinne.Varasematel semestritel saadud hinded ei pruugi olla vastavuses tulba kõrguse ja hinde nivooga, sest ülesannete komplekt on muutunud.

Teemad

Teabe leidmine

Infosüsteeme, millega võiks tutvuda, on palju rohkem kui ühe kursuse ühe teema piires jõuab kasutada. Selle õppeaasta eksamiülesannete hulgas on küsimusi Eesti riigiametite infosüsteemide kasutamisest, eelkõige Riigi Maa-ameti kaardiserveri kohta. Eksamiülesannete hulgas on ka küsimusi Tallinna ja Tartu linnavalituse kaardirakenduste kohta.

Geoportaalid

Muu teave veebist

Andmebaasid

Teooria ja mõisted

Teooriaküsimuste vastamisel peaks abi olema varasema aasta loengute slaididest õpikust ja veebiallikatest. Mõne puhul läheb tarvis veidike arvutamist.

Mõisted

Hüpoteesid ja olulisus

Jaotused

Jaotusi käsitlevate ülesannete lahendamiseks sobib Excel. Tasub tähele panna, et funktsiooni parameetrite vahel olev eraldaja sõltub arvuti regionaalseadistustest. Eesti seadistuse puhul on see vaikimisi semikoolon, inglisekeelse seadistuse puhul koma. Samuti sõltub kümnendike eraldaja arvuti seadistustest. Tõrkeid andmete ülekandmisel ühe tarkvara vormingust teise on vähem, kui kümnendkoha eraldajaks valida punkt, mitte koma.
Windows 7 ja Windows 10 puhul saab kümnendkoha eraldajat seada valides: Control Panel → Region and Language → Additional Settings → Decimal symbol.
RASA kalkulaatori sisendis pole vahet, kas kümnendike eraldajaks on punkt või koma ning numbriveergude tähega algavad päised eemaldatakse automaatselt.

Binoomjaotus

Poissoni jaotus

Normaaljaotus

Sarnasus ja korrelatsioon

Sarnasuse arvutamise erinevaid valemeid vaata õpiku peatükist 2.2.Sarnasuse ülesannete lahendamiseks piisab Excelist, lihtsast kalkulaatorist, paberil või peast arvutamisest. Kasutada saab ka arvutiklassi arvutitesse installeeritud tarkvara paketist Statsoft Statistica. Klasteranalüüsiks tuleb Statistica programmis valida menüüst Statistics ? Multivariate Exploratory Analysis ? Cluster Analysis. Sarnuskordajate arvutamine ja klasteranalüüs on olemas ka RASA kalkulaatoris.
Omapäi tegutsemiseks on veebis saadaval ka hulgaliselt vabavara ja tasuta prooviversioone, mille loojad igatsevad, et keegi nende loomingut kasutaks. Kui lahendate klasteranalüüsi ülesande mingi vähetuntud tarkvara abil, siis palun märkige vastuse juurde ka tarkvara nimi ja viit, kus kohast juhendaja saaks selle vastuse kontrollimiseks hankida.
Kui lihtsate kirjeldavate meetodite puhul ei tohiks tulemus sõltuda kasutatud vahendist, siis klasteranalüüsil on aga väga palju variante ja seetõttu võib tulemus sõltuda tarkvaralahenduses kasutatud arvutusviisist.

Sarnasus ja vahe

Klasteranalüüs

Seoste teooria

Korrelatsioon

Mitteparameetriline korrelatsioon

Võrdlustestid

Võrdlustestidega võrreldakse valimeid. Kontrollitakse eelkõige, kas väärtuste jaotus valimites erineb oluliselt või kas valimites arvutatud keskmiste erinevus on oluline. Lisaks spetsiaalsetele tarkvarapakettidele saab jaotusetüübi eeldusest vabu võrdlusteste teha RASA kalkulaatoris, kus võrdlustestid on menüü jaotuses Testid.

U-test

Hii-ruut testi teooria

Hii-ruut testi ülesanded

Statistilised mudelid

Lihtsat lineaarset mudelit saab koostada mitmetes statistika rakendustes, ka RASA kalkulaatoris, kus regressioonimudelid on menüü jaotuses Mitteruumiline regressioon. Kui seletavaid tunnuseid on vaid üks, saab ligikaudse võrrandi ka Excelis, lisades punkdiagrammi trendjoonele võrrandi.

Statistiline modelleerimine

Mudeli koostamine ja kasutamine

Proportsionaalne jaotamine

Joonised ja kaardid

Jooniseid saab vormistada mitme erineva tarkvara abil. Oluline ei ole töövahend, vaid tulemus. Jooniste vormistamise kohta on ka mõned slaidid värviliselt. Abi võib olla ka failis Jaotused olevatest näidistest.

Lihtsa kaardi koostamine

Mõõtmised kaardilt

Kattuv pind

Meetodi valik

Juhiseid meetodi valimiseks on selle teema lehel.

Meetodi valik

Ettepanekud

Kui teistes teemades saab igale ülesandele esitada vaid ühe vastuse, siis kaastöö valdkonnas saab igale ülesandele saata kuni viis eraldi vastust. Peale selle on võimalik ühte vastusesse kirjutada mitu ettepanekut. Kõik ettepanekud ning osundused vigadele ja puudustele on oodatud. Kui eksamil on ülesanne esitada mõni ettepanek, siis piisab varem sisestatud ettepaneku ID numbrile viitamisest.

Kaastöö