Geograafiline andmetöötlus LOOM.02.013 aastal 2017

Eesmärk

Sellest ainest võiks olla abi teaduskirjanduse lugemisel ja lõputöö andmetöötluses, aga ka edaspidi.

Auditoorne õppetöö aasta 2017 sügissemestril

Loeng: 7. septembril 2017 kell 12.15 - 13.45 Vanemuise 46-202 (arvutiklass).

Praktikumid/konsultatsioonid: Vanemuise 46, ruum 202
E 10.15 - 12.00 11. september kuni 23. oktoober (nädal 2-8),
N 12.15 - 14.00 14. september kuni 26. oktoober (nädal 2-8).

Eksamid: Vanemuise 46-202 E, 6. nov. kell 10-14 ja T, 7. nov. kell 8-12. NB! Eksami ajal vastuseid saata ei saa.
Harjutusülesannete vastamise tulemused eksamihinnet otseselt ei mõjuta. Ka spordis jagatakse medaleid võistlustulemuste eest, mitte treeningmahu või trennis saavutatud tulemuste eest.

Kontakt: Kalle Remm; tel 52 90513; Järve 4A, Elva.

Töökorraldus

Veebipõhise aine läbimiseks tuleb iseseisvalt raamatuid ja veebis olevat teavet uurida, ülesandeid lahendada ja õppejõuga eelnevalt kokku lepitud ajal ja kohas vestlemas käia. Huvilised on alati oodatud. Vastumeelselt õppides ei omanda niikuinii suurt midagi — pole mõtet ei enda ega teiste aega kulutada.

Ülesanded on jagatud valdkondadesse, mis vastavad õppenädalatele. Igas valdkonnas on kaks kuni viis teemat. Iga teema harjutusülesannete juurde saab teema nimele klõpsates. Ülesandeid võib lahendada suvalises järjekorras.

Ülesannete tabeli parempoolne Ülesannete teksti ja lahendamisjuhiste vaatamiseks kas vali esmalt teema, sisesta ülesande number või siis klikka numbri peal ülesannete loetelus. Parema hiireklahvi alt saad valida, kas ülesande detailvaade avaneb veebilehitseja samas aknas, uues paneelis või uues aknas. Päris kõiki ülesandeid ei saa lahendada vaid juhendis näpuga järge ajades, veidi mõttetööd oodatakse ka tudengilt endalt. Sisuvaatest saab saata vastuse ja pärast vastuse saatmist on nähtav andmebaasis olev vastus ja varem saadetud vastused. Saadetud vastust saab täiendada ja parandada pärast selle hindamist. Nii enda kui ka teiste saadetud vastuste kommenteerimiseks tuleb vastus kõigepealt valida. Siis ilmub nähtavale kommentaari kirjutamise lahter.

Arvutusülesannetele vastamisel võiks juurde lisada, millise tarkvara või muu vahendi abil on tulemus saadud, sest erinevad tarkvaralahendused kasutavad mõnikord erinevaid algoritme ja annavad mõnevõrra erineva tulemuse. Ülesandeid võib lahendada suvalises järjekorras.

Loengu märkmed 2018

GAT2018

Loengu märkmed aastast 2017

Valimid, hüpoteesid, järeldused.

Loengute jaotusmaterjalid aastast 2013

Mõisted; Jaotused; Akadeemiline tekst; Kirjeldav statistika; Statistilised mudelid.

Tarkvara

RASA kalkulaator

Quantum-GIS

Statistika vabavara loetelu

Kokkuvõtted

Ülesandeid kokku 104. Punktide summa = 167 (pluss kuni 24 punkti täiendavate ettepanekute eest).

Hinnatud vastusega ülesanded
Hindamata vastusega ülesanded
Kõik vastused on hinnatud.
Hiljuti täiendatud vastused
Varem täiendatud vastused
3531 | 3612 | 3636 | 3624 | 3509 | 3524 | 3537 |

Vastatud ülesannete arvu ja saadud punktide hulga jaotus

Nähtavad on nende tudengite tulbad, kes on vähemalt mõne vastuse saatnud. Pärast eksamit on iga tulba kohal hinne.Varasematel semestritel saadud hinded ei pruugi olla vastavuses tulba kõrguse ja hinde nivooga, sest ülesannete komplekt on muutunud.

Teemad

Teabe leidmine

Infosüsteeme, millega võiks tutvuda, on palju rohkem kui ühe kursuse ühe teema piires jõuab kasutada. Selle õppeaasta eksamiülesannete hulgas on küsimusi Eesti riigiametite infosüsteemide kasutamisest, eelkõige maa-ameti kaardiserveri kohta. 

Geoportaalid

Muu teave veebist

Teooria ja mõisted

Teooriateemade küsimuste vastuseid tasub otsida õpikutest ja veebist. Mõne puhul läheb tarvis veidike arvutamist.

Mõisted

Tõenäosus

Hüpoteesid ja olulisus

Muutuja kirjeldamine ja jaotused

Üksikmuutujat kirjeldavad statistikuid saab arvutada RASA kalkulaatori abil. Jaotusi käsitlevate ülesannete lahendamiseks sobib Excel. Tasub tähele panna, et funktsiooni parameetrite vahel olev eraldaja sõltub arvuti regionaalseadistustest. Eesti seadistuse puhul on see vaikimisi semikoolon, inglisekeelse seadistuse puhul koma. Samuti sõltub kümnendike eraldaja arvuti seadistustest. Tõrkeid andmete ülekandmisel ühe tarkvara vormingust teise on vähem, kui kümnendkoha eraldajaks valida punkt, mitte koma. Windows 7 puhul saab kümnendkoha eraldajat seada valides: Start → Control Panel → Region and Language → Additional Settings → Decimal symbol. RASA kalkulaatori sisendis pole vahet, kas kümnendike eraldajaks on punkt või koma ning numbriveergude tähega algavad päised eemaldatakse automaatselt.

Üksikmuutuja kirjeldamine

Binoomjaotus

Poissoni jaotus

Normaaljaotus

Sarnasuse mõõtmine ja sarnasuse järgi rühmitamine

Sarnasuse arvutamise erinevaid valemeid vaata õpiku peatükist 2.2.. Sarnuskordajate arvutamine ja klasteranalüüs on olemas RASA kalkulaatoris.
Tarkvarapaketis Statistica leiab klasteranalüüsi menüüst StatisticsMultivariate Exploratory AnalysisCluster Analysis. Ülesande tekstis antud klasteranalüüsi parameetrid vastavad selles paketis kasutatutele.
Omapäi tegutsemiseks on veebis saadaval ka hulgaliselt vabavara ja tasuta prooviversioone, mille loojad igatsevad, et keegi nende loomingut kasutaks. Kui lahendate klasteranalüüsi ülesande mingi vähetuntud tarkvara abil, siis palun märkige vastuse juurde ka tarkvara nimi ja viit, kus kohast juhendaja saaks selle vastuse kontrollimiseks hankida.
Kui lihtsate kirjeldavate meetodite puhul ei tohiks tulemus sõltuda kasutatud vahendist, siis klasteranalüüsil on aga väga palju variante ja seetõttu võib tulemus sõltuda tarkvaralahenduses kasutatud arvutusviisist.

Sarnasus ja vahe

Klasteranalüüs

Seoste teooria

Seosed ja võrdlused

Lisaks spetsiaalsetele tarkvarapakettidele saab jaotusetüübi eeldusest vabu võrdlusteste teha RASA kalkulaatoris, kus võrdlustestid on menüü jaotuses Testid.

Mitteparameetriline korrelatsioon

U-test

Hii-ruut testi teooria

Hii-ruut testi ülesanded

Statistilised mudelid

Lihtsat lineaarset mudelit saab koostada mitmetes statistika rakendustes, ka RASA kalkulaatoris, kus regressioonimudelid on menüü jaotuses Mitteruumiline regressioon. Kui seletavaid tunnuseid on vaid üks, saab ligikaudse võrrandi ka Excelis, lisades punkdiagrammi trendjoonele võrrandi.

Statistiline modelleerimine

Mudeli koostamine ja kasutamine

Joonised ja kaardid

Jooniseid saab vormistada mitme erineva tarkvara abil. Oluline ei ole töövahend, vaid tulemus. Jooniste vormistamise kohta on ka mõned slaidid värviliselt. Abi võib olla ka failis Jaotused olevatest näidistest.

Joonise vormistamine

Mõõtmised kaardilt

Meetodi valik ja ettepanekud

Kursuse lõpetamiseks tuleb muuhulgas lisada vähemalt üks asjalik ettepanek. Kui teistes teemades saab igale ülesandele esitada vaid ühe vastuse, siis kaastöö valdkonnas saab igale ülesandele saata kuni viis eraldi vastust. Peale selle on võimalik ühte vastusesse kirjutada mitu ettepanekut. Kõik ettepanekud ning osundused vigadele ja puudustele on oodatud. Kui eksamil on ülesanne esitada mõni ettepanek, siis piisab varem sisestatud ettepaneku ID numbrile viitamisest.

Õpieesmärk: arendada õppevahendit ja õpilaste iseseisvat mõtlemist.

Meetodi valik

Kaastöö